«

»

јул 31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.29.Р/2020. – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-14112/2020
Датум: 31.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација дома културе у Доњем Ступњу–

   редни  број  ЈН 1.3.29.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45220000-радови на нискоградњи и радови на

   високо градњи.   

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………………….799.123,60 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………………………..958.948,32 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………..799.123,60 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………799.123,60  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………..799.123,60  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………799.123,60 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:14.07.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:30.07.2020.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

      Назив  Извођача радова: Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац,

       Адреса: ул. 29. Новембар, бб, МБ 07844263,  ПИБ 100364600

13)Период важења уговора: 30  календарских дана од дана увођења у посао.   

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник        

Print Friendly, PDF & Email