«

»

мај 03

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.19.Р/2019 – Санација  локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-83-22/2019
Датум:03.05.2019.године

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација  локалних путева (Горње Ратаје, Доње

   Ратаје 1и 2 и Тулеш) редни  број  ЈН 1.3.19/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………….9.024.280,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………………..10.829.136,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 5 (пет).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………13.951.879,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………9.024.280,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………13.951.879,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………9.024.280,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 15.04.2019.године.

11)Датум закључења уговора је: 03.05.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

     Назив  Извођача радова: “Металпласт Павловић“ д.о.о. из Ђуревца,

     Адреса: Ђуревац, Матични број: 20748508, ПИБ:107139082.   

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email