«

»

авг 11

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-99-52/2017
Датум:11.08.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

                На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе

   “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1Александровац, катастарска парцела  2721/1  КОАлександровац,

   редни број 1.3.18.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45100000-припрема градилишта; 45111100-   радови на

   рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани

   радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;

   45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на  реконструкцији;45350000– машинске  инсталације;

   45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-

   бојадерски радови; 45320000-  изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за

   противпожарну заштиту.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………48.974.886,66  динара,

                                                            са ПДВ-ом је:……………………………..58.769.863,99  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….48.974.886,66  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..44.033.711,23  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….48.974.886,66  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..48.974.886,66  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:26.07.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:10.08.2017.године.

12)Основни подаци о Извођачу:

     Назив Извођача:Носилац посла: “НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ Д.О.О.

     ул.Омладинских бригада, бр.86Г/2, 11000 Београд,

     Матични број: 17187384,  ПИБ: 100665742,  Телефон: 011/4089502,

     са члановима групе

     “ENTERVOX“D.O.O. ул. Војвођанска, бр.152,Београд,   МБ:20391758,  ПИБ 105523315,

     “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.ул.Вукадина Јоцића бр.19, Ниш, МБ:06470289,  ПИБ 100667551.    

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

  Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник

 

 

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2017

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решење о усвајању захтева ЈН 1.3.18.Р/2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН бр. 1.3.18.Р/2017  

Oдлика о додели уговора – за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.18.Р/2017 – грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“ 

 

Print Friendly, PDF & Email