«

»

мај 22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2019. – Санација  локалних путева  (Дренча, Доња Ржаница,    Веља Глава и Горња Ржаница)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-114-18/2019
Датум: 21.05.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација  локалних путева  (Дренча, Доња Ржаница,

   Веља Глава и Горња Ржаница)редни  број  ЈН 1.3.18.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………………..7.898.525,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………………………9.478.230,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………..7.916.850,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………7.898.525,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………..7.916.850,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………7.898.525,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:06.05.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:21.05.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

     Назив  Извођача радова: Група понуђача: Носилац посла:1) “МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“

     Д.О.О. Ђуревац из Блаца, Адреса:Ђуревац, Блаце, Матични број:20748508, ПИБ:107139087 и 

     2)С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ РАЦА“ Александровац из Александровца, Адреса: Крушевица, бб,

     37230 Александровац, Матични број:55527407, ПИБ:100367006.

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и Извођача

      радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email