«

»

апр 23

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.11.Р/2019. – Санација  градских улица у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-82-21/2019
Датум:22.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација  градских улица у Кожетину (1-5)

   редни  број  ЈН 1.3.11/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………….4.137.282,50  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………4.964.739,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4 (четири).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………5.532.790,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….4.137.282,50   динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………5.532.790,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….4.137.282,50   динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 11.04.2019.године.

11)Датум закључења уговора је: 22.04.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

     Назив  Извођача радова:С.З.Р. Бетон стил Раца Радован Мијатовић из Александровца,

     Адреса: Крушевица, бб, Матични број: 55527407, ПИБ: 100367006.

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email