«

»

дец 11

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.5.У/2018. – Израда пројектно техничке документације

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ул. Јаше Петровића, бр. 26

37230 А л е к с а н д р о в а ц

Број:404-28411/2018

Датум:11.12.2018.године

А л е к с а н д р о в а ц

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама  ( “Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Aлександровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац  објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив,адреса и  Имејл  наручиоца:   Општинска управа Општине  Александровац,     улица Јаше Петровића, број 26, 37230Александровац,     nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектно техничке документације

   за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац)-редни број

   ЈН 1.2.5.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….205.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………205.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………205.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….205.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..205.000,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………205.000,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:04.12.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:10.12.2018.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

     Назив пружаоца услуге: ГР “Савић Н&НД ИНЖЕЊЕРИНГ“,

     Адреса: ул. Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац,

     Матични број:64726820, ПИБ:110205306. 

     Телефон: 062 / 276-086. 

13)Период важења уговора: 30(тридесет) календарских дана од дана закључења уговора.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

Начелник Општинске управе

ИванНоваковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email