«

»

мар 06

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.4.У/2020. – Услуге дневног боравка деце, младих и    одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-62-11/2020
Датум:06.03.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Услуге дневног боравка деце, младих и

   одраслих особа са сметњама у развоју-редни број  ЈН 1.2.4.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 85312120-Дневне услуге у заједници за особе са

   инвалидитетом и младе особе.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….8.000.000,00 динара,

                                                      са ПДВ-ом је:…………………………………………8.000.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………8.000.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….8.000.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………8.000.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….8.000.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:04.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:05.03.2020.године.

12)Основни подаци о пружаоцу услуге:

       Назив пружаоца услуге: Друштво за помоћ  ментално недовољно развијеним особама

                                              општине Александровац,

       Адреса: улица  Јаше Петровића, број 18г, 37230 Александровац,

       Матични број: 17370332, ПИБ: 100365282.               

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

                                                                                     Начелник Општинске управе

                                                                                                 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email