«

»

дец 03

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова интерно расељених лица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-27712/2018
Датум:03.12.2018.године
 
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка грађевинског материјала за

   побољшање услова интерно расељених лицаредни број ЈН 1.1.1.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:44100000-грађевински материјал и

   припадајући производи  и  44220000-грађевинска столарија.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………………690.392,40 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………….828.470,88 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………916.080,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………….690.392,40 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………916.080,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………….690.392,40 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:19.11.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:28.11.2018.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

     Назив добављача: “Технокомерц“ д.о.о. из Крушевца,

     Адреса: Јасички пут, број 51, 37000 Крушевац,

     Матични број:07364628, ПИБ:100260090.       

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.   

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email