«

»

мар 08

Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга бр ЈН 1.2.12.У/2018.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-41-11/2018
Датум:08.03.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Услуге дневног боравка деце са сметњама у

    развоју-редни број ЈН 1.2.12.У/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 85312120-Дневне услуге у заједници за особе

   са инвалидитетом и младе особе.

4)Уговорена вредност добара на месечном нивоу: без ПДВ-а је:………….999.761,00 динара,

                                                                                          са ПДВ-ом је:…………999.761,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..999.761,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………999.761,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..999.761,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………999.761,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:01.03.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:06.03.2018.године.

12)Основни подаци о Пружаоцу:

      Назив пружаоца услуге:Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама

                                                општине Александровац,

      Адреса: ул.Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац,

      Матични број: 17370332, ПИБ: 100365282.                  

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Пружаоца услуга  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

                                                                    Начелник Општинске управе

                                                                                     _____________________________________   

                                                                                               Иван Новаковић, дипл.правник         

Print Friendly, PDF & Email