«

»

јул 23

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке 1.3.2.Р/2019. – Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. Јаше Петровића, бр. 26

37230 А л е к с а н д р о в а ц

Број: 404-170-25/2019

Датум:23.07.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на уређивању грађевинског

   земљишта на градском тргу редни  број  ЈН 1.3.2.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………….………8.359.919,42 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:….……………………………...10.031.903,30 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….9.832.312,85 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………….....8.359.919,42 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….9.832.312,85 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..…8.359.919,42 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 09.07.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:22.07.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

     Назив  Извођача радова: Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

     Адреса:ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац, Матични број: 07844263,

     ПИБ:100364600.   

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email