«

»

јул 09

Обавештење о закљученом уговору јавна набавка број 1.3.24.Р/2018. – Изградња игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-133-15/2018
Датум:09.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Изградња игралишта у Кожетину,  редни број 1.3.24.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..1.005.660,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………1.206.792,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4(четири).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.244.840,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.005.660,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.244.840,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.005.660,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:26.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:09.07.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:“МЕТАЛПЛАСТ  ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце, 

      Адреса: Блаце, Ђуревац.

      Матични број: 20748508.    

      ПИБ:107139082. 

      Телефон: 027 379 030.

13)Период важења уговора:15 (петнаест) календарских дана  од дана закључења уговора. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

                        

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email