«

»

окт 02

Обавештење о закљученом уговору Ј.Н број 1.3.23.Р/2018. – Изградња игралишта у Малој Ракљи

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-201-12/2018
Датум:02.10.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Изградња игралишта у Малој Ракљи

   редни број 1.3.23.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………….5.798.886,28,  динара,

                                                        са ПДВ-ом је:………………………………. .6.958.663,53  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две ).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………5.798,886,28 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….5.716.620,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………5.798.886,28 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….5.798.886,28 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:19.09.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:01.10.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:Д.О.О.“ГРАЂИНГ“,                 

      Адреса:ул.29новембар бб, 37 230 Александровац

      Матични број: 07844263,

      ПИБ: 100364600,

      Телефон:037 3759 122

13)Период важења уговора:45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао.   

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email