«

»

мар 09

Oбавештење о закљученом уговору број за набавку 3Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-86-8/2022
Датум:09.03.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 3Д/2022)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана.

Ознака и назив из Општег речника набавке:03121210-цветни аранжмани

 

Процењена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а,односно 125.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 28.02.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Цвећара„Филић“,ул.Јаше Петровића бб,Александровац;

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац;

-СЗУР“Мони“ул.29.новембра бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-СЗУР„Мони“ул.29.новембра бр.бб,Александровац,

-„Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац.

Основни подаци о добављачу добара: „Копаонички вихор“доо,Трг ослобођења  бб Александровац;

ПИБ:101988867,МБ:06362672,за понуду број 3Д/2022 од 04.03.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-86-3/2022 дана 04.03.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email