«

»

јул 21

Oбавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.32.Р/2020. – Извођење непредвиђених радова на објекту ОШ  “Аца Алексић“ у селу Плоча општина Александровац

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-6017/2020
Датум: 21.07.2020.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење непредвиђених радова на објекту ОШ

   “Аца Алексић“ у селу Плоча општина Александровацредни  број  ЈН 1.3.32.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45310000-радови на увођењу електричне

   инсталације  и 45454000-радови на реконструкцији.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………………….6.308.072,50 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:………………………………………………..7.569.687,00 динара.

21

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………6.308.072,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………….6.308.072,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………6.308.072,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………….6.308.072,50 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:03.07.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:16.07.2020.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова: Назив  Извођача радова: Носилац посла:

     Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб,

     МБ 07844263,м ПИБ 100364600 са чланом групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд, са седиштем у

     Београду,  ул. Стојана Матића, бр. 44/2, МБ 20663987, ПИБ 106707005.

13)Период важења уговора: 45  календарских дана од дана увођења у посао.   

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник        

Print Friendly, PDF & Email