«

»

нов 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.24.Р/2019. – Санација  локалних путева ( Витково 1 и 2, Стубал 1 и 2, Венчац, Новаци, Боботе и Марковина)

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-24627/2019
Датум: 05.11.2019.године

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, улица Јаше

    Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација  локалних путева ( Витково 1 и 2, Стубал 1

   и 2, Венчац, Новаци, Боботе и Марковина)–редни  број  ЈН 1.3.24.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233120-радови на изградњи  путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………………12.283.135,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:……………………………………………….14.739.762,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4 (четири).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………………17.433.845,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………….12.283.135,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………………..17.433.845,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………………12.283.135,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  извршава уговор  самостално.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 24.10.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:04.11.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

      Назив  Извођача радова: “ Мирас-Б “ д.о.о.  из Александровца,

     Адреса: Лесеновци, бб, 37230 Александровац, Матични број: 17344773, ПИБ: 100366966.

 13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и Извођача

      радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник        

Print Friendly, PDF & Email