«

»

јул 20

Обавештење о закљученом уговору  број  ЈН 1.2.8.У/2020. – Израда пројектне документације  за Болничку улицу

20Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-134-18/2020
Датум:20.07.2020.године

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектне документације  за Болничку

   улицу – редни  број  ЈН 1.2.8.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:……………………………….200.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………240.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1.

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….200.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………..200.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….200.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………..200.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 08.07.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:20.07.2020.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:

     Назив  Извршиоца: “DOМUS INŽENJERING“ D.O.O. JAGODINA,

     Адреса: ул. Светозара  Марковића, бр. 21, 35000 Јагодина,

     Матични број: 104248572, ПИБ: 20128097. 

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email