«

»

јун 03

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.2.7.У/2019. – Израда пројектно техничке документације за спортске терене-градски стадион

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-4427/2019

Датум:30.05.2019.године

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Израда пројектно техничке документације за    

   спортске терене-градски стадион– редни   број ЈН 1.2.7.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000 – Услуге пројектовања у

   архитектури.   

            

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….2.193.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..2.631.600,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 5 (пет).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..5.480.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………2.193.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..5.480.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………2.193.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:13.05.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:29.05.2019.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:Група  понуђача:1)Овлашћени члан групе понуђача,

      носилац посла: “MILAN MILUTINOVIĆ PR  INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO

      SAVETOVANJE PUT  EKSPRES  KRUŠEVAC’’, Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000

      Крушевац, ПИБ: 109276161, Матични број: 64061518  и 2)Члан групе понуђача:

      “MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ , Адреса: Стевана Сремца 14, 16000

      Лесковац, ПИБ: 104800409, Матични број:20221950.           

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email