«

»

авг 07

Обавештење о закљученом уговору  број  ЈН 1.2.6.У/2020. – Израда пројектне документације  озакоњења објекта зграде Општинске управе општине Александровац

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-133-19/2020
Датум:07.08.2020.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Израда пројектне документације  озакоњења

   објекта зграде Општинске управе општине Александровац – редни  број  ЈН    

   1.2.6.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000-Услуге пројектовања у

   архитектури.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:……………………………….499.999,80 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………599.999,76 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 7.

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………648.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….499.999,80 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………648.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….499.999,80 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 20.07.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:06.08.2020.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу:      

     Назив Извршиоца:Заједничка понуда  “БГ АРХ“ д.о.о. Београд-Врачар,

     Адреса: ул. Браће Недића, бр. 33а, 11000 Београд,

     ПИБ 108741629, матични број 21058815  и

     ЗАШТИТА НА РАДУ “ БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД,

     Адреса: ул. Дескашева, бр. 7, 11160 Београд,

     ПИБ 100005037, матични број 07030266.

13)Период важења уговора: 20 календарских дана  од дана закључења уговора. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email