«

»

авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.3.У/2019. – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-18213/2019
Датум:05.08.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање хоризонталне сигнализацијередни

    број  ЈН 1.2.3.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233221-радови на обележавању

   површине путева.  

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:……………………………………612.700,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………..735.240,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………..832.600,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………612.700,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………..832.600,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………612.700,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 19.07.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:01.08.2019.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу услуге:

     Назив  Извршиоца услуге: “МГ Сигнал систем“ д.о.о. из Краљева,

     Адреса: улица  Београдска, број 19, 36000 Краљево,

     Матични број: 20156350, ПИБ: 104410748.     

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца услуге  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email