«

»

авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.10.У/2019 – Израда пројектно техничке документације за сеоске домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-168-18/2019
Датум:05.08.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Израда пројектно техничке документације за

   сеоске домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)редни  број  ЈН 1.2.10.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 71220000 –Услуге пројектовања у

   архитектури.   

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:……………………………………442.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………..442.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 5.

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………….. 960.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………….442.000,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………………549.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………….612.700,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 19.07.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:05.08.2019.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу услуге:

     Назив  Извршиоца услуге: GR“SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’ Александровац,

     Адреса:ул.Јаше Петровића, бр.18/36, 37230 Александровац,

     Матични број: 64726820, ПИБ: 110205306.     

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца услуге  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email