«

»

авг 05

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.1.9.Д/2019. – Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-178-11/2019
Датум:05.08.2019.године
 
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка мини аутобуса редни  

   број  ЈН 1.1.9.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 34121500-минибусеви.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………6.247.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..7.497.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………6.247.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….6.247.500,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………6.247.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….6.247.500,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 23.07.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:05.08.2019.године.

12)Основни подаци о Испоручиоцу:

     Назив  Испоручиоца:

     ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ  И УСЛУГЕ  “RAYAN LTD“ Д.О.О.  из Чачка,

     Адреса: Коњевићи, бб, 32000 Чачак, Матични број: 20882093, ПИБ: 107845693.  

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Испоручиоца  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email