«

»

мај 29

Oбавештење о закљученом уговору број ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-132-21/2019
Датум:29.05.2019.године
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка, уградња и одржавање вертикалне

   саобраћајне сигнализације – редни   број ЈН 1.1.4.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233294-постављање путне саобраћајне

   сигнализације.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………….1.149.100,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..1.378.920,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………1.149.100,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….1.149.100,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.149.100,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.149.100,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 17.05.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:24.04.2019.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

      МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О. из  Краљева,

      Адреса: Београдска, број 19, 36000 Краљево,

      Матични број:20156350, ПИБ:104410748.

      Телефон: 036 332 231.    

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.   

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email