«

»

авг 11

Обавештење о закљученом уговору број 5У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-208-7/2021
Датум:10.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 5У/2021)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

Процењена вредност:285.833,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:253.500,00 динара без ПДВ-а,односно 253.500,00 динара са ПДВ-ом..

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 06.08.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга:Фотокопирница„Тим Николић“Марија Николић Пр,ул.Др Милана Мирковића бр.бб,Александровац;

ПИБ:108177872,МБ:63271454,за понуду број 5У/2021 од 09.08.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-208-2/2021 дана 09.08.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email