«

»

јул 07

Обавештење о закљученом уговору број 404-176-7/2023 – кабинет

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Број:404-176-7/2023
Датум:07.07.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                               

 

Назив наручиоца:КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка материјала за угоститељство

Ознака и назив из Општег речника набавке:15000000-храна,пиће,дуван и сродни производи

 

Процењена вредност:208.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 68.121,85  динара без ПДВ-а,односно  81.746,22  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 28.06.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Иде воз“доо,ул.Поручника Божидара бр.3,Крушевац;

-Стр„Мини маркет“Дашница бб,Горњи Ступањ;

-“Ланитекс“доо,Мала Ракља бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

ПИБ:108955593,МБ:21100242,за понуду број 2/2023 од 04.07.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-176-2/2023 дана 04.07.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email