«

»

дец 16

Обавештење о закљученом уговору број 3Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Број:ОП-72-7/2022
Датум:16.12.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 3Д/2022)

                                                            

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка рачунара и рачунарске опреме

Ознака и назив из Општег речника набавке: 30213000-персонални рачунар

                                                                                      30213000-рачунарска опрема

                                                                                           

Процењена вредност:100.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:97.233,33  динара без ПДВ-а,односно 116.680,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 07.12.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Успон“доо,ул.Булевар ослобођења бр.17,Чачак;

-ЗТР”Сити сервис“,ул.Иве Лоле Рибара бр.6, Брус;

-С.И.П.Р.О.“Давиком“ул.29.новембра бр.40,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

 

Број примљених понуда: 1 понуда.

 

Основни подаци о Добављачу:С.И.П.Р.О„Давиком“Зоран Давидовић,Пр,ул.29.новембра бр.40,Александровац;

ПИБ:102019447,МБ:55527768,за понуду број 0342/22МА од 07.12.2022.године 3Д/2022 која је заведена код Наручиоца под бројем ОП-72-2/2022 дана 07.12.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email