«

»

дец 09

Oбавештење о закљученом уговору број 2Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-357-7/2022
Датум:09.12.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка средстава за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33700000-средства за хигијену

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:248.335,60 динара без ПДВ-а,односно 298.002,72 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 29.11.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

-“Мистебо“доо,ул.Милутина Миланковића,бр. 66,Београд;

-“ИППС“ул.Ђуре Курепе,бр.20,Земун.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

Основни подаци о добављачу добара:“Hygiene systems“doo,Булевар Арсенија Чарнојевића бр.111,Београд;

ПИБ:102488316,МБ:17451499,за понуду број 2Д/2022 од 02.12.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-357-2/2022 дана 02.12.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email