«

»

дец 16

Обавештење о закљученом уговору број 2Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
Број:ОП-73-7/2022
Датум:16.12.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 2Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка,испорука и монтажа клима уређаја за Општинску управу Александровац-Правобранилаштво општине

Ознака и назив из Општег речника набавке:39717200- уређаји за климатизацију

Процењена вредност: 66.666,66 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:66.600,00  динара без ПДВ-а,односно 66.600,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 30.11.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.СЗТР“Муња плус“,ул.Крушевачка бр.47,Александровац;

2.“Савкос електро“доо,ул.Срећкова,бр.17,Александровац;

3.“Фриго браћа“Новаци,бр.бб,37232 Суботица.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:1 понуда

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.Новаци бб,37232 Суботица;

Основни подаци о добављачу добара:“Фриго браћа“Немања Сакић,пр.,Новаци бб,37232 Суботица ПИБ:112562942,МБ:66191095,за понуду број 2Д/2022 од 05.12.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем ОП-73-2/2022 дана 05.12.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email