«

»

јун 24

Oбавештење о закљученом уговору број 2д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-158-7/2021
Датум:24.06.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 2Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка производа за хигијену.

Ознака и назив из Општег речника набавке:33700000-производи за хигијену

Процењена вредност:91.045,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:70.832,72 динара без ПДВ-а,односно 84.999,38 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 16.06.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-ПР„А.Н.А.“,ул.29.новембра 66,Александровац;

-ПР„Camelia S“ул.29.новембра  64,Александровац;

-СЗТР“Милинчић“ул.29.новембра 86,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:

СЗТР„Милинчић“Горан Милинчић пр,ул.29.новембра бр.86,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:СЗТР“Милинчић“Горан Милинчић,ул.29.новембра бр.86,Александровац,

ПИБ:105227229,МБ:60878641,за понуду број 2Д/2021 од 21.06.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-158-2/2021 дана 21.06.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email