«

»

дец 20

Oбавештење о закљученом уговору број 26У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-325-8/2022
Датум:20.12.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 26У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:израда пројектно техничке документације ПЗИ за уградњу гасног генератора топлоте за дечији вртић.

Ознака и назив из Општег речника набавке:71314310-услуге у области технике грејања зграда

 

Процењена вредност:208.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 99.990,00 динара без ПДВ-а,односно 119.988,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 25.10.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Риз“доо,ул.Јаше Петровића број 42,Александровац.

-“Ем-ем“инжењеринг,ул.Николе Пашића бр.28,Кикинда,

-“Енергополис“доо,ул.Ђуке Динић,бр. 17,Београд.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде

Подаци о подносиоцима понуда:

-„Риз“доо,ул.Јаше Петровића бр.42,Александровац,

-“Гастек”доо,ул.Ђуре Цвејића бр.2,Вршац.

Основни подаци о Вршиоцу услуге: “Гастек”доо,ул.Ђуре Цвејића бр.2,Вршац

ПИБ:101301372,МБ:08673446,за понуду број 26У/2022 од 01.11.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-325-3/2022 дана 01.11.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email