«

»

сеп 07

Обавештење о закљученом уговору број 25У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-247-9/2022
Датум:07.09.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 25У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Пројекат студије акустичности за територију општине Александровац

Ознака и назив из Општег речника набавке:71242000-израда пројекта и нацрта

Процењена вредност:416.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:410.000,00  динара без ПДВ-а,односно 492.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 08.08.2022.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-“Rade.Sekulic@kbv.rs“,

-“branko.angebrant@telegroup-ltd.com“,

-“aco.stevanovic@astel.rs“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцу  понуде:

-“All control”d.o.o Beograd-Voždovac,ul.Braće Kovač 62A,

-“Astel project”d.o.o,Beograd,ul.Kraljice Natalije 38/46,

-“KBV Datacom”d.o.o,Beograd,ul.Vladimira Popovića 6.

Основни подаци о вршиоцу услуге:“Astel project”д.о.о,кога заступа Ацо Стевановић,ул.Краљице Наталије бр.38/46,Београд.

ПИБ:102933000,МБ:17502468,за понуду број 25У/2022 од 11.08.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-247-3/2022 дана 15.08.2022.године.

Print Friendly, PDF & Email