«

»

дец 24

Обавештење о закљученом уговору број 25Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-800-7/2021
Датум:24.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 25Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке: Набавка,испорука и монтажа ПВЦ столарије-поновни поступак

 Ознака и назив из Општег речника набавке:45421100-уградња врата и прозора

Процењена вредност:995.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:956.390,00 динара без ПДВ-а,односно 1.147.668,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 14.12.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Пластик Варварин“,ул.Југ Богданова бр.45,Варварин;

-ЗЗ„Интегралтехник“,ул.29.новембра бр.25,спрат 1;Александровац;

-“Winpro system“ул.Врњачка број 11,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-Занатска задруга„Интегралтехник“,ул.29.новембра бр.25 спрат 1;Александровац

Основни подаци о добављачу:Занатска задруга„Интегралтехник“,Никола Себић,ул.29.новембра бр.25,спрат 1,Александровац

ПИБ:100366046,МБ:07364067,за понуду број 25Д/2021 од 17.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-800-2/2021 дана 17.12.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email