«

»

јан 17

Oбавештење о закљученом уговору број 23Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-795-8/2021
Датум:17.01.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 23Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора је набавка софтвера за потребе ефикасног функционисања Општинске управе општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:72212000-компјутерски софтвери

 

Процењена вредност: 291.666,67 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 285.380,00 динара без ПДВ-а,односно 342.456,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 14.12.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Ides consulting“доо,ул.Гандијева, бр.116,Београд;

2.“Smart cap“доо,ул.Булевар Арсенија Чарнојевића,бр.70,Београд;

3.“Lap top centar“doo,ул.Теразије бр.43/12,Београд.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:2 понуде.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Ides consulting“доо,ул.Гандијева, бр.116,Београд;

-“Lap top centar“doo,ул.Теразије бр.43/12,Београд.

Основни подаци о добављачу:“Ides consulting“доо,Бојан Лучић,ул.Гандијева, бр.116,Београд;;ПИБ:105253376,МБ:20344997,за понуду број 23Д/2021 од 17.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-795-2/2021 дана 17.12.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email