«

»

јул 06

Обавештење о закљученом уговору број 1У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-205-7/2022
Датум:06.07.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

 

Процењена вредност:125.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а,односно 125.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 16.06.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.;

ПИБ:108177872,МБ:63271454,за понуду број 1У/2022 од 17.06.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-205-2/2022 дана 17.06.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email