«

»

јун 24

Обавештење о закљученом уговору број 1У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:404-164-7/2021
Датум:23.06.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 1У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:22000000-штампани материјал и сродни производи

Процењена вредност:125.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:124.000,00 динара без ПДВ-а,односно 124.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 18.06.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.;

ПИБ:108177872,МБ:63271454,за понуду број 1У/2021 од 23.06.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-164-2/2021 дана 23.06.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email