«

»

авг 13

Обавештење о закљученом уговору број 19У/2021 услуга вршење стручног надзора на изградњи планинарског дома у Митровом пољу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-209-8/2021
Датум:13.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 19У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга вршење стручног надзора на изградњи планинарског дома у Митровом пољу,Бзенице,општина Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:71247000-надзор грађевинских радова

 

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 145.000,00 динара без ПДВ-а,односно 174.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 06.08.2021.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.“ozonplus.ac@gmail.com“,

2.“nnd.inzenjering@gmail.com“,

3.“riz@beotel.net“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe,1 прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро„Дреновац“Никола Дреновац, пр,ул.Косанчићева, бр.16/9,Крушевац,

-„Риз“доо,ул.Јаше Петровића,бр.42,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге:„Риз“доо,кога заступа Зоран Бојовић,ул.Јаше Петровића,бр.42,Александровац,

 ПИБ:100363834,МБ:07692404,за понуду број 19У/2021 од 12.08.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-209-3/2021 дана 12.08.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email