«

»

авг 19

Oбавештење о закљученом уговору број 19Д/2021 – Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-210-8/2021
Датум:19.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 19Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2021/2022.години

Ознака и назив из Општег речника набавке:18530000-поклони и награде

 

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 235.850,00 динара без ПДВ-а,односно 268.246,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 16.08.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

2.Књижара“Јован Јовановић Змај“Марко Сарић, пр,ул.Књегиње Милице,бр.3 локал 33,Трстеник;

3.СТК радња“Нина“,Слободанка Стојановић,пр,ул.Крањевачка,бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:2 понуде, 1 понуда-прихватљива,1 понуда- неприхватљива.

Подаци о подносиоцима понуде:

-ТР”Лукићи ИТС”,Милош Лукић,пр,Горње Ратаје;

-Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: .Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац; ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 19Д/2021 од 18.08.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-210-3/2021 дана 18.08.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email