«

»

јун 20

Обавештење о закљученом уговору број 18Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-166-7/2023
Датум:20.06.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   (набавка број 18Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке: Набавка превентивно-промотивног материјала за кампање безбедности у саобраћају пешака,возача и путника у путничким аутомобилима,лица старијих од 65 година,деце бициклиста и деце-путника у возилу,тракториста и мотоциклиста

Ознака и назив из Општег речника набавке:

34430000-0-бицикли

42113170-6-ротациона опрема

34928000-8-саобраћајна опрема

34370000-1-седишта за моторна возила

 

Процењена вредност:191.666,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:189.500,00  динара без ПДВ-а,односно 227.400,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 14.06.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

  1. SZTR PAJA PATAK DRAGANA IVKOVIĆ PR ALEKSANDROVAC, 29. новембра бр. 92, 37230 Александровац, телефон 065 275 18 34

Е маил: draganapajapatak@yahoo.com

  1. SKY VISION DOO BEOGRAD, ул. Ђуке Динића бр. 14, 11000 Београд, телефон 063 209 794; E mail: pedja@skyvision.rs
  2. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MILENIJUM ZAJEČAR, Ул. Николе Пашића бр. 324, 19000 Зајечар, телефон 019 442 756, Е – маил: milan@milenijumza.co.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-SZTR PAJA PATAK DRAGANA IVKOVIĆ PR ALEKSANDROVAC, 29. новембра бр. 92, 37230 Александровац

Основни подаци о добављачу добара: SZTR PAJA PATAK DRAGANA IVKOVIĆ PR ALEKSANDROVAC, 29. новембра бр. 92, 37230 Александровац

ПИБ:100387525,МБ:51558243,за понуду број 1/23,18Д/2023 од 15.06.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-166-2/2023 дана 15.06.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email