«

»

мај 16

Oбавештење о закљученом уговору број 18Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-147-7/2022
Датум:16.05.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 18Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке: Набавка материјала за кампање безбедности у саобраћају тракториста и возача и путника у путничким аутомобилима

Ознака и назив из Општег речника набавке:34928000-саобраћајна опрема

 

Процењена вредност:80.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:77.800,00 динара без ПДВ-а,односно 93.360,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 29.04.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-“Медан Лоа“доо,ул.Деспота Стефана Лазаревића, бр.71,Нова Пазова;

-Занатска прецизномеханичарска радња“Стевчевић“Власта Стевчевић,пр,ул.Вишњичка,бр.2,Београд;

-“Електробит“,ул.Цветка М,анојловићабр.31,Суботица.

 

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде:

-Занатска прецизномеханичарска радња“Стевчевић“Власта Стевчевић,пр,ул.Вишњичка,бр.2,Београд;;

Основни подаци о добављачу добара: Занатска прецизномеханичарска радња“Стевчевић“Власта Стевчевић,пр,ул.Вишњичка,бр.2,Београд; ;

ПИБ:100211506,МБ:53852149,за понуду број 18Д/2022 од 04.05.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-147-2/2022 дана 04.05.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email