«

»

апр 25

Oбавештење о закљученом уговору број 17Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-117-8/2023
Датум:25.04.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 17Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке: Набавка  опреме за мерење растојања трагова након саобраћајне незгоде

Ознака и назив из Општег речника набавке:38330000-ручни инструменти за мерење дужине

Процењена вредност: 79.166,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:54.600,00 динара без ПДВ-а,односно 65.520,00  динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 11.04.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Униор теос алати“доо,ул.Суботичка бр.24,Београд,e-mail;zlatko.radic@uniorteos.com

2.“Гео Маслеша“доо,ул.Нужићева,бр.3а,Београд e-mail;geomaslesa@gmail.com

3.“Су алати 024 доо“,ул.Сегедински пут бр.86,Суботица,e-mail:sualati@gmail.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понуде.

Подаци о подносиоцу понуде:

-“Гео Маслеша“доо,ул.Нужићева,бр.3а,Београд e-mail;geomaslesa@gmail.com

-“Униор теос алати“доо,ул.Суботичка бр.24,Београд,e-mail;zlatko.radic@uniorteos.com

Основни подаци о добављачу добара:“Гео Маслеша“доо,ул.Нужићева,бр.3а,Београд e-mail;geomaslesa@gmail.com

ПИБ:1000040690,МБ:06898467,за понуду број 107/23,17Д/2023 од 13.04.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем  404-117-2/2023 дана 13.04.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email