«

»

сеп 17

Oбавештење о закљученом уговору број 17Д/2021 – Набавка и испорука фото опреме за Општинску управу Александровац-одељење за инспекцијске послове

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-358-7/2021
Датум:17.09.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 17Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка и испорука фото опреме за Општинску управу Александровац-одељење за инспекцијске послове.

Ознака и назив из Општег речника набавке:38650000-фото опрема

 

Процењена вредност: 75.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 74.583,50 динара без ПДВ-а,односно 89.500,20 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 10.09.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Gigatron“doo export-import,ул.Кировљева бр.17,Београд-Чукарица;

2.“Техноманија“доо,ул.Милутина Миланковића,бр.7б,Београд;

3.“Техномедиа центар“доо,ул.Генерала Гамбете,бр.44,Зајечар.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:1 понуда, 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:

-СЗТР“Паја Патак“Драгана Ивковић,пр.ул.29.новембра,бр.92,37230 Александровац;

Основни подаци о добављачу добара:СЗТР“Паја Патак“Драгана Ивковић,пр.ул.29.новембра,бр.92,37230 Александровац; ПИБ:100387525,МБ:51558243,за понуду број 17Д/2021 од 16.09.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-358-2/2021 дана 16.09.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email