«

»

дец 28

Обавештење о закљученом уговору број 16Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-802-7/2021
Датум:28.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 16Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме и материјала

Ознака и назив из Општег речника набавке:30200000-рачунарска опрема и материјал

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 242.613,33 динара без ПДВ-а,односно 291.135,99 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 20.12.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.С.И.П.Р.О“Давиком“,ул.29.новембра, бр.40,Александровац;

2.K.D.S“City servis“,ул.Иве Лоле Рибара,бр.6,Брус;

3.“Успон“,ул.Булевар ослобођења бр.17,Чачак.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:1 понуда.

Подаци о подносиоцима понуде:

С.И.П.Р.О“Давиком“ Зоран Давидовић пр,ул.29.новембра, бр.40,Александровац;

Основни подаци о добављачу:С.И.П.Р.О“Давиком“Зоран Давидовић пр,ул.29.новембра, бр.40,Александровац;ПИБ:102019447,МБ:55527768,за понуду број 16Д/2021 од 21.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-802-2/2021 дана 21.12.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email