«

»

окт 05

Oбавештење о закљученом уговору број 14У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-429-10/2021
Датум:05.10.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 14У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Предмет овог уговора јесте имплементација софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања  штаба за ванредне ситуације, јединица опште намене цивилне заштите и осталих субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Александровац.

Ознака и назив из Општег речника набавке:72267000-софтвер за управљање системом заштите

 

Процењена вредност: 425.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 420.000,00 динара без ПДВ-а,односно 504.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.09.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Протектис“доо,ул.Митра Трифуновића Уче, бр.77,Београд;

2.“Инд Нетс“доо,ул.Маринка Павловића,бр.29,Лозница;

3.“Xcloud“dooул.Тамнавска бр.1Б,Лазаревац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда:3 понуде, 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуде:

-“Протектис“доо,ул.Митра Трифуновића Уче, бр.77,Београд;

-“Инд Нетс“доо,ул.Маринка Павловића,бр.29,Лозница;

-“Xcloud“dooул.Тамнавска бр.1Б,Лазаревац.

 

 

 

Основни подаци о вршиоцу услуга:“Протектис“доо,ул.Митра Трифуновића Уче, бр.77,Београд;ПИБ:112423643,МБ:21671541,за понуду број 14У/2021 од 24.09.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-429-3/2021 дана 24.09.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email