«

»

авг 19

Обавештење о закљученом уговору број 11У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-211-7/2021
Датум:19.08.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 11У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: Предмет набавке су услуга предштампе,израде коверата без повратнице,персоналну штампу,машинско инсертовање,уштампавање променљивих адресних података на страни I коверте.

Ознака и назив из Општег речника набавке:79800000-услуге штампања и сродне услуге

 

Процењена вредност: 208.333.33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 207.000,00 динара без ПДВ-а,односно 248.400,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 09.08.2021.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.“bpejic@gmail.com“,

2.“pilot.stampa@gmail.com“,

3.“milboskovic@jp.ptt.rs“.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда,1 прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:Јавно предузеће“Пошта Србије“,РЈ“ Хибридна пошта”,ул.Таковска,бр.2,Београд.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Јавно предузеће“Пошта Србије“,РЈ“ Хибридна пошта”,ул.Таковска,бр.2,Београд.

 ПИБ:100002803,МБ:07461429,за понуду број 11У/2021 од 12.08.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-211-2/2021 дана 12.08.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email