«

»

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.19.Р/2018. – Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-125-12/2018
Датум:12.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова на окончању радова на

   Дому културе у Плешу,  редни број 1.3.19.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45111000-Радови на рушењу, припрема

   и рашчишћавање градилишта, 45111300-Радови на демонтажи, 45262300-Бетонски радови, 

   45262500 -Зидарски радови, 45421000-Столарски радови и уградња столарије, 45430000-

   Постављање подних и зидних облога, 45300000-Радови на грађевинским инсталацијама,

   45422000-Тесарски радови  и 45442100-бојадерски радови.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..1.346.660,00 динара,

                                                    са ПДВ-ом је:…………………………………1.615.992,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2(две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.552.535,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.346.660,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..1.552.535,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………1.346.660,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:26.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:09.07.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова: Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ из Александровца, 

      Адреса: 37230 Александровац,  ул. 29.новембар, бб,

      Матични број: 07844263.    

      ПИБ: 100364600. 

      Телефон: 037 759 122.

13)Период важења уговора:30 (тридесет) календарских дана.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

                         

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email