«

»

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.15.Р/2018 – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-89-16/2018
Датум:10.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева (Витково, Доње Ратаје,

   Горње Ратаје, Венчац, Марковина и Гаревина), редни број 1.3.15.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………….16.717.136,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………20.060.563,20 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4 (четири).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….19.711.404,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..16.717.136,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………19.711.404,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….16.717.136,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:26.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:09.07.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:  Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ из Александровца,                   

      Адреса:ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

      Матични број: 07844263,

      ПИБ: 100364600,

      Телефон:037 759 122.

13)Период важења уговора:45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник 

Print Friendly, PDF & Email