«

»

јун 25

Oбавештење о закљученом уговору број 1.3.10.Р/2018. – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-60-20/2018
Датум:25.06.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација градских улица (Виноградарске и

   Крушевачке у Расаднику), редни број 1.3.10.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………….14.673.985,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………17.608.782,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….17.658.636,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..14.673.985,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….17.658.636,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..14.673.985,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:04.06.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:18.06.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

Назив извођача радова: “МЕТАЛПЛАСТ –ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.  из Ђуревца-Блаце,                      Адреса:Ђуревац, бб, Блаце,

      Матични број: 20748508,

      ПИБ: 107139082,

      Телефон: 063 399 299.

13)Период важења уговора:60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email