«

»

јул 03

Oбавештење о закљученом уговору број 1.2.3.У/2020. – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-140-15/2020
Датум:03.07.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Одржавање хоризонталне сигнализације,

   редни број 1.2.3.У/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:45233221-радови на обележавању површине путева.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:……………………………..246.300,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….295.560,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..608.430,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………246.300,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..246.450,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………246.300,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извршилац услуге  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:19.06.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:02.07.2020.године.

12)Основни подаци о извршиоцу услуге:

      Назив извршиоца услуге: “СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТ“  из Пирота,

      Адреса:улица Николе Пашића, број 68, Пирот,

      Матични број:64080911, ПИБ:109303306,

13)Период важења уговора:31.12.2020.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email