«

»

апр 22

Oбавештење о закљученом уговору број 1.1.6.Д/2020 – Набавка потрошног електро материјала за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-51-28/2020
Датум:22.04.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка потрошног електро материјала за

   одржавање уличне расвете,  редни број 1.1.6.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН:31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

 

 

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..1.060.147,15 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….1.272.176,58 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 6 (шест).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.233.585,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.060.147,15 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.233.585,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.060.147,15 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:12.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:08.04.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача:  ’’Elecom sistem’’ d.o.o.  из Београда,

      Адреса:Владимира Поповића, 26/3а, 11070 Београд,

      Матични број:17233670, ПИБ: 100012105,

      Телефон: 011-7131006

13)Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email