«

»

мај 17

Обавештење о закљученом уговору бр. ЈН 1.1.3.Д/2018. – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-7218/2018
Датум:17.05.2018.године
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

  

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка и испорука цеви за пропусте

   редни   број ЈН 1.1.3.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:44163000-Цеви и арматура.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………..767.250,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………920.700,00  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………802.900,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….733.550,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..802.900,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………733.550,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:11.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:14.05.2018.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

      ОД “БРАЋА ПРЕДОЛАЦ –ТЕКСИНГ“ из  Разбојне,

      Адреса: 37223 Разбојна,

      Матични број:06409075, ПИБ:101139064.      

      Телефон: 065 82 19 542

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email