«

»

нов 05

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: добра

 

Радови : Набавка  електричне енергије

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

 

Понуђена цена:

– Највиша: 1.039.960,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 1.039.960,00 динара без ПДВ-а.

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 1.039.960,00  динара без ПДВ-а

– Најнижа: 1.039.960,00  динара без ПДВ-а

 

Датум  доношења одлуке о додели уговора: 07.10.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд

адреса:  ул. Царице Милица бр.2

матични број: 20924195

ПИБ : 108057105

кога заступа : Драган Јеремић     

 

 

Датум закључења уговора: 12.10.2015. године.

 

Print Friendly, PDF & Email